German-Polish translation for "wurde"

"wurde" Polish translation

wurde
, würde

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

mir wurde aufgetragen, zu …
polecono mi, abym …
mir wurde aufgetragen, zu …
es wurde getanzt
tańczono
es wurde getanzt
er wurde (von einer Kugel) ins Herz getroffen
został ugodzony (kulą) w serce
er wurde (von einer Kugel) ins Herz getroffen
er wurde von allen angefeindet
do niego wszyscy odnosili się wrogo
er wurde von allen angefeindet
einer Sache wurde Genüge getan
stało się zadośćDativ | celownik dat
einer Sache wurde Genüge getan
ihm wurde mulmig zumute
zrobiło mu się nieswojo
ihm wurde mulmig zumute
es wurde still
zapanowała cisza
es wurde still
er wurde gefangen
złapano go, on został schwytany
er wurde gefangen
er wurde von Mücken umschwärmt
roje komarów nie dawały mu spokoju
er wurde von Mücken umschwärmt
er wurde zum Richter ernannt
(on) został mianowany na stanowisko sędziego
er wurde zum Richter ernannt
er wurde auf den Namen Jan getauft
otrzymał na chrzcie imię Jan
er wurde auf den Namen Jan getauft
er wurde krank
on zachorował, on rozchorował się
er wurde krank
sie wurde von ihm enttäuscht
zawiodła się na nim
sie wurde von ihm enttäuscht
zrobiło się cicho jak makiem zasiał
es wurde mäuschenstill
er wurde enttäuscht
spotkał go zawód
er wurde enttäuscht
er wurde ausgebombt
on stracił wszystko podczas nalotu bombowego
er wurde ausgebombt
… spotkał(a) się z odmową
er wurde vergiftet
(on) został otruty
er wurde vergiftet
er wurde vom Auto erfasst
(on) został potrącony przez samochód
er wurde vom Auto erfasst
die Partei wurde verboten
działalność partii została zakazana
die Partei wurde verboten

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: